Kinh phí

6 - 6 - 2020 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH

V/v đóng góp kinh phí biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá

Ấn phẩm “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019”

----------
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM
  • Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)

  • Căn cứ Thể lệ Chương trình “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019” của Ban Thường vụ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.

  • Theo đề nghị của Văn phòng Hiệp hội - Cơ quan thường trực tổ chức Chương trình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Doanh nghiệp đăng ký tham gia và được lựa chọn giới thiệu trong Ấn phẩm: “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019” có trách nhiệm cùng tham gia đóng góp kinh phí biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm. Mức đóng góp cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp dưới 50 lao động (tính đến thời điểm tham dự Chương trình): 16 triệu đồng/doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp từ 51 đến 200 lao động (tính đến thời điểm tham dự Chương trình): 20 triệu đồng/doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp trên 200 lao động (tính đến thời điểm tham dự Chương trình): 24 triệu đồng/doanh nghiệp.

Điều 2: Văn phòng VINASA có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí này để phục vụ công tác biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2019” tại Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng VINASA, Ban tổ chức và các doanh nghiệp tự nguyện tham gia Chương trình “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019” căn cứ quyết định tổ chức thực hiện./.

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam