Kinh phí

17 - 6 - 2019 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH

V/v đóng góp kinh phí biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá

Ấn phẩm “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”

----------
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM
  • Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)

  • Căn cứ Thể lệ Chương trình “50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018” của Ban Thường vụ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.

  • Theo đề nghị của Văn phòng Hiệp hội – Cơ quan thường trực tổ chức Chương trình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Doanh nghiệp đăng ký tham gia và được lựa chọn giới thiệu trong Ấn phẩm: “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018” có trách nhiệm cùng tham gia đóng góp kinh phí biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm. Mức đóng góp cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp dưới 50 lao động (tính đến thời điểm tham dự Chương trình): 16 triệu đồng/doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp từ 50 đến 200 lao động (tính đến thời điểm tham dự Chương trình): 20 triệu đồng/doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp trên 200 lao động (tính đến thời điểm tham dự Chương trình): 24 triệu đồng/doanh nghiệp.

Điều 2: Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đóng góp kinh phí theo quy định tại Điều 1 sau khi có kết quả bình chọn 50+10 doanh nghiệp hàng đầu ngành CNTT Việt Nam năm 2018. Văn phòng VINASA có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí này để phục vụ công tác biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2018” tại Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng VINASA, Ban tổ chức và các doanh nghiệp tự nguyện tham gia Chương trình “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018” căn cứ quyết định tổ chức thực hiện./.

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam